Közbeszerzési terv, építési beruházás tárgyában.

Letölthető dokumentum

Szava Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

 

Hirdetmény

A típusú pályazati kiíras 2018

B típusú pályazati kiíras 2018

A Szavai Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Szavai Óvodában

A 2017/2018-as nevelési évre az óvodai beíratás 2017. április 24-én és 25-én 8-15 óra között lesz.

Szavai Körzeti Óvodai Társulás értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás 2017. április 24-én és 25-én lesz, naponta 8-15 óráig. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:

- a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártyára),

- a szülő személyi azonosító igazolványára,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,

- a gyermek taj kártyájára,

- a gyermek oltási kiskönyvére,

- amennyiben van, a gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozatra.

Az óvoda felvételi körzete Szava, Babarcszőlős, Garé községek. Körzeten kívüli gyermek jelentkezését abban az esetbe tudjuk teljesíteni, amennyiben az óvoda rendelkezik szabad férőhellyel. Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-jén kezdődik, és 2018. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye. A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól. A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2017. április 24-ig az adott település Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni.A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.


A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2017. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni a település Jegyzőjét. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2017. május 5-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető. A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.


2017. 03. 23.


Szavai Körzeti Óvodai Társulás

A Duna-Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázata 500.000 Ft-al támogatta a szavai óvoda projektjét, melynek célja hogy elősegítse a környezettudatos, egészséges életmódra nevelést, a természet értékeinek, szépségének felfedezését, megbecsülését. Az óvoda udvarában madárbarát tanösvény került kialakításra.
Videó az átadásról:

Képek az átadásról:
A képre kattintva GALÉRIA nyílik

 

Településünk megújult könyvtára szeretettel vár mindenkit.

A képre kattintva GALÉRIA nyílik.