A Szavai Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott

Szavai Óvodában

a 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beíratás 2019. május 06. – 10. között lesz, minden nap 8,00 – 12,00 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába kell íratni azon gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:

ü a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártya)

ü a szülő személyi azonosító igazolványára

ü a gyermek születési anyakönyvi kivonatára

ü a gyermek taj kártyájára

ü a gyermek oltási kiskönyvére

ü amennyiben van, a gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozatra

Az óvoda felvételi körzete Szava, Babarcszőlős, Garé községek. Körzeten kívüli gyermek jelentkezését abban az esetben tudjuk teljesíteni, amennyiben az óvoda rendelkezik szabad férőhellyel.

Az óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-én kezdődik és 2020. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és fél éves gyermeket is, ha a három éves vagy annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette és van szabad férőhelye.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig – felmentheti a kötelező óvodába járás alól. A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal – 2019. április 30-ig az adott település jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek beíratása nem szükséges.

Az óvoda nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni a település jegyzőjét.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb 2019. május 15-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti – az elérhetőségének megadásával -, hogy a gyermek felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető. A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

 

2019. 04. 05.

 

 

Szavai Körzeti Óvodai Társulás